Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
پرینت

كاركنان بيمارستان حق دارند؛ در قبال ارائه مراقبت مطلوب و موثر از جانب بيماران و همراهان مورد احترام كامل قرار گيرند.
كاركنان بيمارستان حق دارند؛ فقط در چارچوب وظايف قانوني و براساس اصول علمي و دستورالعملهاي مصوب وزارت بهداشت درمان و آموزشي پزشكي به ادامه خدمت و روشهاي درماني اقدام نمايند .كاركنان بيمارستان حق دارند؛ جهت ارائه مراقبت مطلوب و موثر ، محيطي آرام و امن داشته باشند.
كاركنان بيمارستان حق دارند؛ از هر گونه تعرض و پرخاشگري گفتاري و كرداري احتمالي توسط بيماران يا همراهان در امان باشند.
كاركنان بيمارستان حق دارند ؛علي رغم نظرات و اصرار بيماران از انجام دادن اعمال خلاف و اصول و قواعد حرفه اي كه موجب آسيب ديدن جسمي يا روحي بيمار مي شود ،امتناع نمايند.
كاركنان بيمارستان حق دارند؛ براساس شرح وظايف و زير نظر مسئول مربوطه و براساس قوانين و مقررات در انجام وظيفه قانوني خود مستقل باشند.
كاركنان بيمارستان حق دارند؛ از سلوك مناسب و تكريم از سوي مسئولين ،كاركنان ،ماموران دولتي ،بازرسان ،بيماران و همراهان ايشان برخوردار شوند.
كاركنان بيمارستان حق دارند؛ از حمايت و مساعدت قضايي از سوي مسئولين در مواردي كه بدليل انجام وظيفه شغلي مورد پيگيري قرار گيرند برخوردار شوند.
كاركنان بيمارستان حق دارند؛از آخرين دستورالعملها و روشهاي نوين درماني و آيين نامه هايي كه مرتبط با وظايف شغلي آنان مي باشد،در چارچوب مقررات مربوطه برخوردار شوند.
كاركنان بيمارستان حق دارند؛ در تصميم گيري هاي بيمارستان در راستاي تحقق اهداف ،رسالت و استراتژي حق مشاركت داشته باشند.
كاركنان بيمارستان حق دارند؛ از مرخصي استحقاقي ،استعلاجي و مرخصي ساعتي براساس قانون اداري استفاده نمايند.
كاركنان بيمارستان حق دارند؛ از كليه حقوق و مزايا طبق قانون و مقررات اداري استفاده نمايند.